Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping

Likabehandlingsplan


Alla barn är välkomna till vår förskola. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för utveckling. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som får oss att växa som individer.

På vår förskola tolererar vi inga former av kränkande behandling!

Det barn eller den vuxne som upplever att den blivit kränkt tar vi alltid på största allvar.

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

(Lpfö 98, Rev 2018)

Kränkande behandling kan vara

– fysiskt (t.ex. att bli utsatt för slag, bett, knuffar)
– verbalt (t.ex. att bli retad eller hotad)
– psykosocialt (t.ex. att bli utsatt för utfrysning)


Rättigheter och skyldigheter

Vi vill lära barn att om de ser någon bli kränkt ska de ta kontakt med en vuxen på förskolan. Personal och föräldrar är skyldiga att kontakta ansvarig personal eller rektor om man känner oro för eller får kännedom om att någon blir utsatt. Personalen på förskolan är skyldiga att ingripa och följa upp när någon blivit kränkt samt i vissa fall kontakta sociala myndigheter, när hemmet behöver ytterligare stöd.

Förebyggande

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.

(LPFÖ 98, Rev 2018)


På vår förskola arbetar vi med:

 • Att vi vuxna är goda förebilder
 • Konflikthantering genom samtal
 • Att träna barnen i socialt umgänge, t.ex. ”Hur man är en bra kamrat?”
 • Att vara närvarande vuxna som stöttar barnen
 • Observationer av barnen
 • Vi hjälper barnen att finna sig själva och bli självständiga


Upptäcka

Genom observationer, samtal mellan personal och genom att barnen berättar upptäcker vi om någon kränkning har skett. Även genom barns reaktioner kan kränkningar upptäckas. Det gäller att även ha en bra föräldrakontakt.

Utreda/Analysera/Åtgärda

Genom ett omedelbart samtal med både den kränkte och den som utfört handlingen kan man komma fram till vad som hänt. Den som kränker måste få insikt om att det är felaktigt och upphöra med beteendet. Föräldrarna till de inblandade informeras och görs delaktiga.

Personalen gör en analys av vad som hänt och vilka åtgärder som är lämpliga.

Om vi inte lyckas lösa problemet på förskolan tar vi in extern hjälp från t.ex. Resursteamet.

Uppföljning

Avdelningspersonalen gör kontinuerlig uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder. Noggranna observationer görs av de inblandade. Avstämning görs med berörda föräldrar.


Frågeställningar

 • Vad är målet?
 • Vilka åtgärder har satts in?
 • Vad har genomförts hittills?
 • Hur har det gått?
 • Varför blev det som det blev?
 • Vilka slutsatser kan vi dra?
 • Vad har vi lärt oss?
 • Vem gör vad och när?

Delaktighet och ansvar

Handlingsprogrammet presenteras för personalen i början av verksamhetsåret.

Föräldrarna informeras på föräldramöte att handlingsprogrammet finns på vår hemsida.

Vi har alla – barn, personal och föräldrar – ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Förskolan arbetar kontinuerligt med konfliktlösning och hur man behandlar sina medmänniskor.

Kvalitetssäkring

Likabehandlingsplanen revideras varje år (rev 2023), Ansvarig är rektor.